Panda và Puma: Dòng bơm chân không đôi này được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, như hút và làm sạch chân không trong quá trình sản xuất và chế tạo.

Filter