Ai có thể giúp tôi thay cánh quạt trong máy bơm/máy nén chân không?

Vui lòng liên hệ với đại diện Busch tại địa phương của bạn.