Có bất kỳ yêu cầu dầu bơm chân không đặc biệt nào cho các ứng dụng thực phẩm không?

Các tiêu chuẩn liên quan về vệ sinh trong ngành thực phẩm là Chỉ thị EC 93/43 EEC và FDA 21 CFR kết hợp với khái niệm HACCP (Điểm kiểm soát tới hạn của phân tích mối nguy). Tất cả các loại dầu cấp thực phẩm tổng hợp từ Busch đều được chứng nhận H1, tiêu chuẩn cao nhất dành cho các loại dầu thỉnh thoảng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.