Làm cách nào để nhận biết bộ lọc dầu chính hãng Busch cho bơm chân không?

Chúng được đánh dấu riêng bằng logo Busch.