Tôi có thể chỉ thay một bộ lọc khí thải tại một thời điểm không?

Nếu máy bơm chân không của bạn sử dụng nhiều bộ lọc khí thải, thì tất cả những bộ lọc này nên được thay thế cùng một lúc.