Tôi có thể mua các bộ phận riêng lẻ không?

Có, có thể mua từng bộ phận riêng lẻ. Tuy nhiên, để bảo trì thường xuyên, chúng tôi khuyên bạn nên có bộ dịch vụ để bạn có thể chắc chắn rằng mình có mọi bộ phận cần thiết.