Tôi có thể sử dụng một loại lọc dầu cho tất cả các bơm chân không Busch không?

Không, mọi kiểu máy bơm chân không đều có bộ lọc dầu tương ứng riêng và các quy trình có hàm lượng oxy mở rộng yêu cầu các bộ lọc cụ thể. Tìm bộ lọc dầu phù hợp cho máy bơm chân không của bạn trong công cụ tìm phụ kiện của chúng tôi .