Ứng dụng có đóng vai trò trong việc lựa chọn bộ lọc khí thải không?

Bản thân bơm chân không là yếu tố quyết định bạn nên sử dụng bộ lọc khí thải nào. Ví dụ: máy bơm được chứng nhận ATEX yêu cầu bộ lọc khí thải phù hợp với quy trình ATEX. Bạn có thể tìm thấy các bộ lọc khí thải phù hợp với máy bơm chân không của mình trong công cụ tìm phụ tùng của chúng tôi . Nếu bạn không chắc chắn nên chọn bộ lọc nào cho quy trình của mình, vui lòng kiểm tra với chuyên gia Busch tại địa phương của bạn.