Ứng dụng này cũng đóng một vai trò trong việc lựa chọn cánh gạt hay chỉ là mô hình bơm chân không?

Trong một số trường hợp, ứng dụng có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn cánh gạt. Vui lòng kiểm tra với chuyên gia Busch tại địa phương của bạn.